Giá trị cốt lõi

Tâm trong sự tận tâm, tâm điểm

Luôn giữ thái độ tích cực trong công việc và giao tiếp, đối xử với mọi người như với chúng ta.

Tỏa trong sự lan tỏa, tỏa sáng

Làm việc trên tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, trau dồi, nhân rộng và kết nối, nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong tổ chức.

Sáng trong sự sáng tạo, sáng kiến

Luôn tìm tòi học hỏi để có cách giải quyết công việc hiệu quả hơn, tối ưu hơn.

Kết trong sự đoàn kết, kết quả, kết hợp, kết nối

Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh, đoàn kết được hình thành từ sự kết nối, kết nối cảm xúc, kết nội tinh bạn, kết nối công việc, và kết nối cả trong sự sáng tạo.

Tương trong sự tương hợp, hợp lực

Luôn tìm tòi học hỏi để có cách giải quyết công việc hiệu quả hơn, tối ưu hơn.

Lai trong tương lai

Với 5 giá trị cốt lõi mà chúng ta đã cùng nhau tạo dựng, tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ tao nên một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta.

Quá trình xây dựng và phát triển

Khởi nguồn ý tưởng

Khách hàng với Angito