Phở 1983

Khách hàng

Anh Việt

Khu vực

TP. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực

F&B

Dịch vụ cung cấp