Trâu Phương Nam

Khách hàng

Nhà Hàng Trâu Phương Nam

Khu vực

Quảng Ninh

Lĩnh vực

F&B

Dịch vụ cung cấp